This page contains a Flash digital edition of a book.
=CbbVS`S
A13<3
MAN OF CULTURE
4=::=E7<57<B63 'And who should I
4==BAB3>A=4 B/::C:/6 
make this out to...?'
/<203BB30=C@<3 
8C:7/<1:/@G :/AB
;=<B6031/;3B63
:/B3AB7<2C1B7=<
7<B=B636=CA3=4
6=;=A3FC/:1C:BC@3¸A 
6/::=44/;3 ¬
<]eW\WbabVW`R
gSO`bVS6]caS]T
6][]aSfcOZ1cZbc`S
Q]\bW\cSab]Sf^Z]`S
bVSaVO`SRQcZbc`OZ
VS`WbOUS]TZSaPWO\
O\RUOg^S]^ZS 
bV`]cUVOdO`WSR
^`]U`O[[S]TSdS\ba
OQbWdWbWSaO\RaOZ]\a
=\SacQVOQbWdWbgWa
A young Julian Clary bVSW\RcQbW]\]T_cSS`
Zc[W\O`WSaW\b]bVS
6]616OZZ]T4O[S7beOabVS6OZZ=T4O[SbVOb
ZSRcab]bVS^`SabWUW]ca>c`QSZZ@]][]\bVS
A]cbV0O\Y]\ &AS^bS[PS`T]`O\OcRWS\QS
eWbV8cZWO\1ZO`gbVS[]ab`SQS\bORRWbW]\b]bVWa
Julian Clar
Fenella Fielding and Bett
y
e
VOZZ]eSRW\abWbcbW]\
.
C
O
M
5`WZZSRPgOdS`g3O[]\/\R`SeaZ]]YW\U>OcZ
A
ND
0c`ab]\OcacOZZgaVg;` 1ZO`geOZYSRcabV`]cUV
The Haddocks UBL
VWaSO`ZgZWTS]TaORWabWQbSOQVS`aOb1ObV]ZWQaQV]]Z
PST]`ST]`[W\UOPO\RO\RX]W\W\UObVSOb`S
ONCL
U`]c^Ob5]ZRa[WbVa1]ZZSUSAORZgVWaZOQY]T
L
O
ND
dS`aObWZWbg^ZOgW\UOZc[PS`XOQYRWR\¸bQ][SSOa SON/
WZg^`]dSRVWaR]e\TOZZPcb bVOb[SO\bbVObOa]Z] JEP
QO`SS`Oa5WZZWO\>WS4OQSeOaP]`\AV]`bZWdSR
CHRIS
5WZZWO\a]]\UOdSeOgb]·BVS8]O\1]ZZW\a4O\
©
1ZcP¸eVWQVb]]Y8cZWO\OZ]\UeWbVVWaPSZ]dSR T
OS
4O\\gbVSE]\RS`R]UbVSZS\UbVO\RP`SORbV
/
PHO
]TbVSQOPO`SbQW`QcWbW\QZcRW\UOabW\b]\bVS
Paul Burston
4`WROg<WUVb:WdSBDaV]e/^ZSbV]`O]TQO[^
O
RDS
W
Q][SRgUO[SaV]eaT]ZZ]eSRacQVOa·B`WQY]`
B`SOb¸O\R·AbWQYg;][S\ba¸eVWQVZSRVW[b] ³RcSb]VWbbVSaVSZdSaW\;Og ' bVObbW[SgSabVSgO`SbVObU]]RBVSW``]cbW\S
bOZYOP]cb·bVOb¸TWabW\UX]YSObbVS''!0`WbWaV /Z[]abO\V]c`]TTc\O\RT`]ZWQabV`]cUVbVS QcZ[W\ObSRW\bVSRWab`WPcbW]\]Ta^`Obab]bVSOc
1][SRg/eO`RaO^^O`S\bZgO`SacZb]Tb]] 1ZO`gZWTSZSRW\SdWbOPZgb]bVS^`SaS\bObW]\]T RWS\QSO\ROTbS`eS¸ReW^SRbVSaQOZSaT`][]c`
[O\gDOZWc[O\RR`geVWbSeW\Sa;]`S`SQS\bZg 8cZWO\¸aQS`bWTWQObSPg6]61Q]T]c\RS`@c^S`b T]`SO`[aeS`SbW`SRb]bVSPO`T]`OR`gaVS``g
8cZWO\VOaPSS\Q]\QS\b`ObW\U]\e`WbW\U6OdW\U A[WbVBVWaeOaT]ZZ]eSRPgOTWaVO\RTW`STO\bOag O\ROQVObeWbVbVS[O\]TbVSabWQYg[][S\b
^cPZWaVSRO\Ocb]PW]U`O^Vg /G]c\U;O\¸a ^]]`T]`[O\QSPg·BVS6ORR]QYa¸³bVSgac^ VW[aSZTO\RVWa\SeQO\W\SaWRSYWQYDOZS`WS/
>OaaOUS O\RVWaRSPcb\]dSZ ;c`RS`;]ab4OP  ^]`bSR8cZWO\ObO^S`T]`[O\QS%gSO`aOU] ac^S`PSdS\W\UW\RSSR
VSWa\]e[WReOgbV`]cUVVWaaSQ]\R\]dSZ O\RbVWaeOa]\ZgbVSW`aSQ]\RSdS`g]cbW\UW\OZZ
%
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132
Produced with Yudu - www.yudu.com