This page contains a Flash digital edition of a book.
CULTU A
20 DE MARÇ DEL 2008 15
Poesia❚
L’esportfavoritdel’home
JOSEPLOSADA
■PereBallart
A
questvasereltítolamb
què Howard Hawks va
dirigirel1964unadiver-
tidacomèdia,quesire-
cordoavuiésperquèd’entradapo-
driaserqueellectordeRapala,el
noupoemarideJaumeSubirana,se
sentíscomRockHudsonenaquella
pel·lícula, en què havia de fer-se
passarperunexpertenlesartsde
lapescatotamagantlasevaabso-
lutaignorànciaenaquestamatèria.
Rapala
PerquèRapala(títolqueesdeual
JaumeSubirana
nomdel’eficaçreclamideatperun
Edicions62
Barcelona,2007
pescador finès, com l’autor fa bé
Preu:13euros
d’explicar-nos als profans en una
Pàgines:64
notaintroductòria)ésunrecullque
organitzatotelseumaterialimagi-
natiu més rellevant a l’entorn
d’aquesta activitat esportiva, que ■ Eldarrerpoemari
acabaesdevenintaixíunametàfora L’últimpoemarideJaumeSubiranautilitzalaimatgedelapesca deJaumeSubirana
delamateixapoesia. afinal’estil
En aquests termes l’existència, bretot,d’unamésreeixidaversem- quan,detantentant,allòquetibael Altresvegadesnopassadeserun formalmentrigorós
doncs, no seria altra cosa que un blança:“Mésrealquel’ombraama- filésunapeçadecategoriasuperi- simpleincentiuperal’arquitectura del’autoren
perpetu“llançarirecollir”elsedal gadadelatruita”. or. I això aquí, per fortuna, també delpoema,comal’excel·lentRice composicions
–comdiul’homònimpoemadeSe- Si al nostre torn ens és permès passa sovint. Passa quan el motiu Lake, amb la seva visió trabucada enllaçadespeltema
amusHeaneyqueaquíversionaSu- d’exhaurirl’analogia,elqueespot quedónalasevaunitattemàticaal delpaisatge(querecordaElpavelló comúdelapesca
birana–,demaneraque,sil’escrip- dirésquelacanyaambquèpesca llibreaconsegueixempènyerlluny deporcellana,deCarner).Subirana,
turaelquefaésanarsempreala Subiranaéssensdubtelad’unpro- lasignificaciódelpoema:perexem- comCarner,noconcepcappoema
capturad’uninstantdevida,éslògic fessional, però que no sempre ple,quanlapescaserveixperafir- senseuncertgraudeformalització
queelpoetapuguiafirmar(enun aquest instrument i la impecable marlacontinuïtatentregeneracions quepuguifer-lo,simésno,verbal-
versd’Escrivim)quehemdeveure destresaambquèésutilitzatenvien (Pescadorifillambsalabre),quan mentmemorable.Talvegadasigui
en“cadapoema,unpeixalasena- alasenallaexemplarsdelamateixa naturalitza un exercici meditatiu aquestalamillorlliçóquepotense-
lla”.Iqueestiguemconvidatsacon- qualitatimida.Corremoltpeixpetit, (Cercles)osimplementesconverteix nyar-noselnoullibredeSubirana:
templar la seva pacient ocupació entrelestrenta-quatrecomposici- enaquellrerefonsquepermet,ino- quesihihaalgunesportfavoritde
comunanarprovantesquersque onsdelpoema,unacosa,però,que blidable,arrelarl’experiència(coma l’home,aquestnotéperquèserpas
siguin,comaquellfalspeixetdela téfàcildisculpasisabemafigurar- Versossinarte...,uninmemoriam lapesca,sinó“l’enigma”de“donar
rapala,cadacopmésatractiusi,so- noslamateixaalegriadelquepesca peraMariaMercèMarçal). forma a l’aigua, a la paraula”.❋
123 45
JOCNOU
Blogs
EMILITEIXIDOR
Elsllibressónlents,diuen els paraula blog és un diari –log en anglès néixer un nou llenguatge, fins i tot de rumors i la violació de la intimitat que
comentaristes de les noves tecnologies, i vol dir entre altres coses quadern de signes, com ara els ja coneguts :- obé representen. El fet que molts bloggers
els blogs són ràpids. Els llibres, bitàcora o diari de bord– que apareix a ;- obé:-(, en lloc de les paraules –com ho dic, si no?– actuïn emparats
immòbils, els blogs no paren de moure’s. la web, o xarxa d’internet, i de weblog ve somriure, picar l’ullet o estar trist o per un nick –una altra paraula que ja
Els llibres, lligats pels drets d’autor i la contracció blog, com la va batejar el decebut. És més fàcil dir e-mail que hem adoptat– o pseudònim, o sigui, en
copyrights de tota mena, els blogs fan el seu autor el 1997. correu electrònic isinovolemque l’anonimat, fa que la gosadia i la manca
que volen amb una impunitat total i l’anglès –que ja domina gairebé un de precaucions sigui total. I les
ofereixen notícies, rumors, mentides, Ara,moltsdiarisirevistes 40% dels blogs– s’imposi encara més, transgressions de tot tipus, també. Amb
xafarderia, fotos i vídeos. En fi, la tenen el seu blog i remeten moltes ens cal un mot fàcil com eleco o reutro la qual cosa s’engreixa la curiositat, la
competència que va començar fa més o informacions i comentaris a aquest lloc per substituir-lo, i en Màrius Serra ja morbositat i la participació de l’usuari, i
menys una dècada és cada cop més per ampliar-les o permetre les hauria d’estar subvencionat per trobar- m’he hagut de contenir per no escriure
forta. Es poden trobar blogs literaris, i de respostes immediates dels lectors. És la los. lector.Tambéhihablogofeixistes –els
tota mena, molt interessants amb nova cultura del link,iellink seria com que pretenen controlar els continguts i
crítiques i informacions d’autors i la nota al peu de pàgina d’un text, però Elsblogstransformaran la els crítics–. Ja han sortit en anglès, i
especialistes de primera. Hi ha més de que actua de manera més ràpida, àgil i premsa i canviaran la nostra cultura, i aviat aquí, tot de llibres sobre el
100 milions de blogs, dels quals 15 completa. La comunicació per blogs i fins i tot serà diferent el futur de les fenomen i els canvis culturals que
milions estan en activitat constant. La e-mails, o correus electrònics, ha fet reputacions amb les xafarderies, comportarà. Perdrem el tren?❋
Page 1
Produced with Yudu - www.yudu.com